KHÔNG CẢN TẦM NHÌN

Duy trì 75% tỷ lệ thông sáng, không cản tầm nhìn của kính