KHÔNG GIAN MÁT MẺ

Giảm nhiệt độ trong phòng từ 4 – 10 độ C